loading...
سایت تخصصی دام و طیور ایران
آخرین ارسال های انجمن
Admin بازدید : 401 پنجشنبه 19 دی 1392 نظرات (0)

دوره پرورش:

دوره پرورش بین 6 تا 8 ماه می باشد، که بستگی به اندازه لارو اولیه دارد. مثلا اگر لارو 10 گرمی باشد دوره پرورش تقریبا 8 ماهه می شود.

دوره پرورش:

دوره پرورش بین 6 تا 8 ماه می باشد، که بستگی به اندازه لارو اولیه دارد. مثلا اگر لارو 10 گرمی باشد دوره پرورش تقریبا 8 ماهه می شود.

استفاده از زمين براي رشد

ماهي نسبت به ساير موجودات پرورشي زمين كمتري براي رشد استفاده مي كند.

هر ماهي كمتر از 2/0 متر مربع

نقش استخرھای پرورش ماھی در تولید ماهی قزل آلا

بحث عملی استفاده از استخر در تولید ماهی قزل آلا، نگهداري آبی است که در آن ماهی زندگی می کند . علاوه بر آنکه مشکل استخرهاي پرورش ماهی می تواند در میزان تولید تأثیر گذار باشد، جریان آب ورودي، سرعت جریان آب در اس تخر، سرعت تعویض آب، حجم مفید مخزن و ... از اهمیت زیادي برخوردار می باشد.

طبقه بندی استخرهای پرورش ماهی

براساس طبقه بندي هیدرولیکی استخرهاي پرورش ماهی به شرح زیر طبقه بندي می گردند.

استخرهای دراز Raceway:
این استخرها چرخشی نبوده و جریان آب در آنها به طور خطی انجام می گیرد. این استخرها از گذشته به طور سنتی براي

پرورش ماهی قزل آلا استفاده شده است. در حال حاضر بیشتر قزل آلاي کشور در این تیپ استخرها تولید می گردد. در سیستم هاي آبزي پروري پرورش متداول که محدودیت آب وجود ندارد این تیپ استخرها توصیه می گردد.

مبانی طرح هندسه ا ی استخرهای آبراهه ای

آب از یک انتها استخر وارد و از جهت دیگر خارج می گردد. نسبت پیشنهادي raceway ( در استخرهاي (آبراهه اي

استاندارد براي ابعاد هندسی این استخرها عبارت است از :

1 عرض = (7 – 0) = (طول 10 /3 – 0/ عمق ( 4

نسبت هاي دیگر ابعاد هم استفاده شده است اما بازده هیدرولیکی مخزن در ابعادهاي غیراستاندارد کاهش می یابد.

داراي خصوصیات زیر می باشند : raceway ( استخرهاي (آبراهه اي با عبور جریان به صورت خطی در امتداد طولی استخر سبب می شود :

الف – گرادیان غلظت مواد در طول استخر به تدریج به سمت پائین دست افزایش یابد.

ب – کیفیت آب در ورودي استخر در بهترین شرایط و در خروجی استخر در بدترین شرایط قرار خواهد گرفت.

ج – تعویض آب زیاد بوده به طوریکه هر 10 الی 15 دقیقه یکبار تعویض آب وجود دارد.

مزايای استخرهای : raceway

الف – مناسب براي مدیریت در تولید :

استخرهاي آبراهه اي به دلیل نسبت دسترسی بالا و همچنین یکنواختی در عمق و عرض استخر در ملاحظات مدیریت تولید و کنترل کیفیت بهداشت ماهیان داراي امتیاز بالایی می باشند.

ب – ساده سازي :

1. در استخرهاي آبراهه اي انجام عملیات رقم بندي، تجمیع و همچنین تقسیم بندي و نگهداري گروههاي مختلف به راحتی انجام می شود.

2. در این استخرها به دلیل قابلیت ساخت پهلو به پهلو، دیوار مشترك، استفاده بیشینه از سطح هزینه هاي احداث نسبتاً پائینی دارند.

ج – قابليت استفاده به صورت سری :

در این نوع استخرها جهت افزایش بهره وري از میزان آب ورودي، استخرها را به صورت سري با حداقل اختلاف ارتفاع 40 سانتی متر می سازند. در این روش آب بخشی از اکسیژن از دست رفته را بازیافت می کند و بدین ترتیب می توان در

استخرهاي ردیف پائینتر استفاده نمود.

تجربه نشان داده است با در نظر گرفتن سرعت خودپالائی 15 دقیقه در هر مخزن استفاده از تعداد 2 سري مناسب بوده و

حداکثر 3 سري پیشنهاد می گردد.

مبانی مديريت در استخرهای آبراهه ای

در استخرهاي آبراهه اي جهت تأمین اکسیژن در هر المان از حجم مخزن، نیاز به سرعت جریان 2 الی 4 سانتی متر می باشد.

این مقدار سرعت جریان عملاً جایگزین سرعت مورد نیاز جهت خودشوئی و حذف جامدات که محدوده سرعتی معادل 15 الی 30 سانتی متر در ثانیه تنظیم و حجم سازه هاي خط انتقال آب و منبع تأمین کننده جریان را کاهش داد. با به کار بردن چنین روشی به دلیل ترسیب فضولات و غیره لازم می گردد که هرچند مدت سطح آب را پائین آورده و شستشو انجام پذیرد.

استخرهای گرد :

این استخرها توسط آبزي پروران متعددي مورد استفاده قرار گرفته است در این استخرها جریان آب چرخشی و در حول محور مرکزي استخر می باشد. این مدل استخرها براي پرورش گونه هاي متنوع تري از ماهیان مناسب تر هستند.

مزايای استخرهای گرد :

استخرهاي گرد داراي مزایاي زیر می باشند :

همگن بودن محیط به دلیل سرعت جریان چرخشی بالا که در این استخرها امکان آن می تواند فراهم شود. محیط یکنواخت در تمامی سطح تقریباً فراهم شود.

فرصت شنا و حرکت پایان ناپذیر در جهت جریان و یا خلاف آن استفاده از این پدیده سبب می شود گونه هاي متنوع تري ازماهیان را پرورش داد. ایجاد جریان گردشی مناسب براي تجمع و تخلیه فضولات به طرف خروجی مرکز.

معايب استخرهای گرد :

به دلیل عدم دیواره مشترك بین استخرها نیاز به فضاي بیشتري می باشد.

جابه جائی ماهیان در حالت تجمع در کنار صافیها و توریها خود به نحوي مشکل است.

دوره درمان به دلیل عدم شرایط بهترین کیفیت آب طولانی تر می باشد.

مبانی طرح هندسی استخرهای گرد :

حد اپتیمم نسبت به قطر به عمق به از دیدگاه هیدرولیکی نسبت به 1:3 الی 1:5 می باشد و حداکثر این مقدار را 1 می گیرد. در این استخرها براي به دست میزان اپتیمم خودپالائی، جریان ورودي، چه به وسیله یک لوله از حاشیه داخلی یا بوسیله لوله اي سوراخ دار در شعاع دایره ایجاد می گردد باید با افق زاویه 20 الی 50 درجه داشته باشد. این مقدار زاویه، گردش افقی و عمودي را در تعادل نگه می دارد. در صورتی که در این استخرها از نسبت قطرها بزرگتر استفاده شود استفاده از می تواند بسیار مؤثر باشد. Force دستگاههاي هواده جریانی همانند در استخرهاي گرد مقدار جریان ورودي و همچنین تعداد هواده ها به گونه اي در نظر گرفته می شود تا بزرگترین شعاع در حد 15سانتی متر در ثانیه) - سرعت شنا باشد ( 30 به دلیل آنکه جریان در استخرهاي گرد به صورت سیلکونی به طرف مرکز می باشد با نزدیک شدن جریان به سمت مرکز استخر سرعت خطی آن کاهش یافته و ماهی امکان انتخاب سرعت دلخواه را پیدا خواهد نمود.

انواع دستگاه های هواده :

در ا ستخرهاي پرورش ماهی جدایی از نوع و شکل هندسی استخر، یکی از روشهاي مقدماتی افزایش تولید تأمین نیاز اولیه

ماهی یعنی اکسیژن می باشد در صورتیکه مقدار آب ورودي به استخرهاي پرورش ماهی را نتوان تأمین نمود می توان توسط انواع دستگاههاي هواده این نیاز را تأمین نمود. نکته اي که در بحث هوادهی در استخرها حائز اهمیت می باشد آن است که از چه تعداد دستگاه هواده با چه مشخصاتی در کدام نقطه از استخرها استفاده گردد.

عوامل مؤثر در تخمین نوع، تعداد و جانمایی دستگاههاي هواده عبارتند از :

متوسط وزن ماهی موجود در استخر.

بیوماس ماهی در استخر.

هندسه استخر و ابعاد آن.

مقدار آب ورودي آب تازه.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب.

ارتفاع محل از سطح دریا.

وضعیت عمومی استخر و تراکم ماهی.

الف – وزن ماهی موجود در استخر

بررسی ها نشان می دهد متوسط وزن ماهی در انتخاب نوع و مشخصات دستگاههاي هواده حائز اهمیت می باشد.

چنانچه از دستگاههاي هواده پروانه جریان خطی استفاده شود، باید مقدار سرعت جلوبرندگی پروفیل جریان به گونه اي باشدکه مقدار پروفیل سرعت در طول مسیر جریان از حداکثر دو برابر طول ماهی بیشتر نگردد.ب – بيوماس ماهی در استخر

یکی از عللهاي عمده در تعیین تعداد و نوع دستگاههاي هواده مقدار بیوماس ماهی موجود در استخر می باشد.

را به عنوان محصول تجزیه CO ماهی جهت انجام عمل متابولیسم و هضم غذا، اکسیژن موجود در استخر را مصرف نموده و 2مواد آلی توسط آبششهاي خود به محیط خارج هدایت می نماید.

ماهی قزل آلا همچنین در نتیجه هضم غذا آمونیاك را به عنوان محصول نهایی متابولیسم پروتئین تولید می کند. بنابراین هرقدر co مقدار بیوماس موجود در استخر افزایش یابد، از یک طرف مقدار اکسیژن موجود در استخر کاهش و از طرف دیگر مقدار 2و آمونیاك موجود در استخر افزایش می یابد.

با در نظر گرفتن مبحث فوق پیشنهاد می گردد که نوع، تعداد و جانمائی دستگاههاي هواده در استخر به گونه اي در نظر گرفته شود که تمامی معیارهاي فوق را در حد استانداردهاي تعریف شده قرار گیرد.ج – هندسه استخر و ابعاد آن

مشکل و ابعاد هندسی استخرها در انتخاب نوع، تعداد جانمائی دستگاههاي هواده مؤثر می باشد. به طور مثال در استخرهاي گرد و شکلهاي مشابه آن به جهت جلوگیري از تغییر شکل پروفیل سرعت جریان استفاده از دستگاههاي هواده مدل قارچی پیشنهاد نمی گردد. در این استخرها به دلیل عبور آب ورودي کم در پیرامون محیطی استخر، استفاده از هواده هاي جریانی در نزدیکی محل ورودي آب که به صورت مماس بر محیط استخر نصب شده پیشنهاد می گردد.

استفاده از هواده هاي پروانه اي و یا خطی به دلیل جلوگیري از تشکیل Raceway در خصوص استخرهاي آبراهه اي

سیکلونهاي موضعی و کاهش بار معلق موجود در استخر توصیه می گردد در فاصله از هیچ مدل دستگاههاي x از ورودي استخر نصب گردد. در این تیپ استخرها توصیه میگردد در فاصله بیش از 1:3 انتهایی هواده استفاده نگردد.د-مقدار آب ورودي تازه

یکی از معایارهاي مهم در انتخاب نوع، تعداد و جانمایی دستگاههاي هواده، مقدار آب ورودي تازه به استخرها می باشد. به طور معمول می توان بیان نمود هر چقدر مقدار آب ورودي تازه به استخر بیشتر باشد مشکلات استخرها در خصوص کنترل عواملهاي حیاتی کاهش می یابد، لذا در یک منبع آبی بدون محدودیت پیشنهاد می گردد حداکثر تراکم ماهی را با ظرفیت آب ورودي با روش کنترل اکسیژنی بالانس گردد. از آنجائیکه اکثر منابع آبی مورد بهره برداري داراي دبی پائین تري نسبت به تقاضاي می باشند، پیشنهاد می گردد کمبود وضعیت اکسیژنی را با در نظر گرفتن سایر عواملهایی دیگر، توسط دستگاههاي هواده بالانس نمایند.

ز – وضعيت عمومی استخرها و تراکم ماهی

تغییرات شبانه روزي بر روي وضعیت عمومی استخرها تأثیر گذار می باشند. اگر چنانچه در استخري فیتوپلانکتون، جلبکها و ... مصرف CO در دیواره و بستر استخرها وجود داشته باشند، استفاده از دستگاه هاي هواده) را در شب ضروري می سازد. در استخرهاي بتنی قزل آلا (عمومیت بیشتري دارد) در یک مدیریت صحیح عوامل فوق ناچیز بوده و تعداد هواده بر مبناي حداکثر کمبود ظرفیت اکسیژنی در آن مقطع زمانی محاسبه و به کار می رود.

چنانچه از دستگاه هاي هواده پاروئی، پروانه اي یا عمودي به عنوان هواده استخر استفاده می شود پیشنهاد می گردد جهت

جلوگیري از تغییرات رفتار ماهی که به استرس آن می انجامد از 50 درصد ظرفیت حداکثر تراکمی استفاده گردد. چنانچه از دستگاه هاي دیفیوزرها هواده همانند :

لوله هاي تراوا یادیفیوزرهاي لوله حبابی یا بشقابی استفاده می شود. حداکثر تراکم پیشنهادي بدون استرس 75 درصد ماکزیمم ظرفیت تراکمی پیشنهاد می گردد.

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  لینک دوستان
 • تعمیر پرینتر
 • جوجو فان|جوک جدید جوجو فان|جوک جوجوفان
 • جوک جدید جوجوفان
 • خرید گیفت کارت 5 دلاری استیم
 • ليست محصولات ارگانيک ايران
 • قيمت هيتر کارگاهي
 • فرش 1000 شانه
 • تور کیش
 • دانلود پایان نامه رایگان
 • چاپ کاتالوگ چاپ بروشور
 • تور دبی
 • گیفت کارت مایکروسافت
 • انجام پایان نامه کامپیوتر
 • خرید سرور اختصاصی انگلیس
 • خرید وی پی ان
 • خرید دوربین مداربسته
 • تور دبی
 • خرید جم کلش رویال
 • تجربیات یک معلم
 • فروشگاه اینترنتی لباس
 • خرید جم کلش
 • خرید جم کلش رویال
 • دانلود مقاله با ترجمه
 • دانلود مقاله با ترجمه
 • دانلود مقاله با ترجمه
 • دانلود آهنگ جدید
 • sitemap
 • داستان عاشقانه
 • تصفیه آب معصومی
 • داتیس
 • فروشگاه اینترنتی کیف و کفش
 • نرم افزار انبارداری
 • نرم افزار حسابداری انبارداری
 • نرم افزار جامع انبارداری
 • برنامه انبارداری
 • بهترین نرم افزار انبارداری
 • نرم افزار انبارداری
 • نرم افزار حسابداری انبارداری
 • نرم افزار جامع انبارداری
 • برنامه انبارداری
 • بهترین نرم افزار انبارداری
 • تشریفات
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  خوشمزه ترین گوشتی که تا به حال خورده اید ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 182
 • کل نظرات : 32
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 97
 • آی پی امروز : 16
 • آی پی دیروز : 16
 • بازدید امروز : 26
 • باردید دیروز : 18
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 134
 • بازدید ماه : 970
 • بازدید سال : 15,607
 • بازدید کلی : 142,047